Erfenis aanvaarden of verwerpen

Erfenis aanvaarden of verwerpen? Als u erfgenaam bent of wordt dan wordt u gevraagd of u erfgenaam wilt zijn; u moet zich evenwel goed realiseren dat het gaat om bezittingen maar ook de schulden van de overledene. Een erfenis / nalatenschap is in de economische tijden niet altijd positief. Als erfgenaam heeft u de keuze om te aanvaarden of te verwerpen. Wanneer u aanvaardt kunt u dit zuiver doen of onder het het voorrecht van boedelbeschrijving. Dit laatste wordt ook beneficiaire aanvaarden genoemd en het belangrijkste gevolg voor u is dat u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk bent voor de schulden van de nalatenschap. Hieronder worden de opties nader besproken.

Zuiver aanvaarden van een nalatenschap / erfenis

Als u erfgenaam wilt zijn, moet u verklaren dat u zuiver erfgenaam bent of u als erfgenaam gedragen. Dat betekent dat als er schulden zijn u als erfgenaam met uw eigen vermogen aansprakelijk bent voor de schulden van de nalatenschap. Let op! als u zich als erfgenaam gedraagt dan kunt u onbewust een erfenis met schulden zuiver aanvaarden. Lees meer over door uw gedragingen een erfenis zuiver aanvaarden en hoe kunt u dit voorkomen>>>. Wordt u na  zuivere aanvaarding geconfronteerd met een onverwachte schuld dan mag u met machtiging van de kantonrechter alsnog beneficiair aanvaarden>>.  Deze mogelijkheid is de enige uitzondering op de hoofdregel dat een eenmaal gedane keuze onherroepelijk is. U moet zich goed beseffen dat er geen garantie is dat de kantonrechter u de machtiging verleent om alsnog beneficiair te aanvaarden bij een onverwachte schuld. De meeste schulden zijn namelijk niet onverwachts als deze schuld blijkt uit de administratie van de overledene of als u er op een andere manier bekend was of  had kunnen zijn. Het advies is en blijft om altijd te kiezen voor een beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap.

Verwerpen van een nalatenschap / erfenis

Als de nalatenschap echt negatief is, kunt u die verwerpen. Er moet dan een verklaring tot verwerping worden opgemaakt en deze moet ingeschreven worden in het boedelregister. Let op als u kinderen heeft. Bij verwerping is er sprake van plaatsvervulling, oftewel: u schuift het probleem door naar uw kinderen. Deze moeten dan ook verwerpen. Als deze kinderen minderjarig zijn, dan heeft u ook een machtiging nodig van de kantonrechter.

Door te verwerpen verliest u iedere aanspraak op de erfenis. Bovendien mag u dan ook niets meenemen uit de nalatenschap, zelfs geen foto’s waarop u met de overledene staat want u bent geen erfgenaam. Een eenmaal gedane keuze is onherroepelijk bevestigd ook deze uitspraak>>>. Hoe u kunt verwerpen leest u hier>>>

Beneficiaire aanvaarding (aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving) van een erfenis / nalatenschap

Toch erfgenaam maar niet de schulden erven is dat mogelijk? Ja, het is zeer verstandig om, indien er ook maar enig risico bestaat dat er meer schulden zijn dan bezittingen, dat u de erfenis beneficiair te aanvaardt. De keuze tussen aanvaarden of verwerpen is alles of niets. De middenweg is dat u de nalatenschap aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving, oftewel: een nalatenschap beneficiair aanvaarden. Het voorrecht van boedelbeschrijving, of beneficiaire aanvaarding, is een recht van erfgenamen om, in geval van twijfel over de omvang van een erfenis, de erfenis alleen te nemen wanneer er voordeel te halen valt. Bekijk het filmpje over beneficiair aanvaarden van een erfenis (1:19 min).

Als er toch plotseling schuldeisers aankloppen, dan bent u als erfgenaam niet aansprakelijk voor deze schulden, en worden de schulden slechts betaald voor zover er in de erfenis nog baten zijn. Een beneficiaire aanvaarde nalatenschap moet onder strikte regels worden afgewikkeld door de erfgenamen die dan vereffenaars genoemd worden (lees meer over de: vereffening van een nalatenschap >>>). Deze afwikkeling van een nalatenschap/erfenis is vergelijkbaar met die van een faillissement. Eerst worden de schuldeisers betaald en wat er overblijft is voor de erfgenamen.

Overigens is het zo, dat als er stichtingen, verenigingen, minderjarigen bij een nalatenschap zijn betrokken of personen die onder curatele zijn gesteld dan wel onder bewindgestelden, dan moet de nalatenschap, ook als die positief is, toch beneficiair aanvaard worden; de wet of de statuten van de stichting schrijven dat nu eenmaal voor.

Vastleggen keuze in boedelregister

Indien u een keuze heeft gemaakt kunt u deze keuze laten vastleggen in een verklaring. Intervivos B.V. Verklaring van Erfrecht Service stelt de verklaring op en zorgt zo nodig voor inschrijving in het boedelregister. U moet zich wel goed beseffen dat een eenmaal gedane keuze onherroepelijk is en terugwerkt tot het moment van  overlijden van de overledene. In de praktijk worden hoofdzakelijk beneficiaire aanvaardingen en verwerping ingeschreven in het boedelregister.

Vraag direct een verklaring van erfrecht aan>>>

Lees meer over onze scherpe tarieven>>>

Verklaring van erfrecht aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 250,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 35,-

Online aanvragen