Erfenis aanvaarden of verwerpen

Erfenis aanvaarden of verwerpen? Als u erfgenaam bent of wordt dan wordt u gevraagd of u erfgenaam wilt zijn; u moet zich evenwel goed realiseren dat het gaat om bezittingen maar ook de schulden van de overledene. Een erfenis / nalatenschap is in de economische tijden niet altijd positief. Als erfgenaam heeft u de keuze om te aanvaarden of te verwerpen. Wanneer u aanvaardt kunt u dit zuiver doen of onder het het voorrecht van boedelbeschrijving. Dit laatste wordt ook beneficiair aanvaarden genoemd en het belangrijkste gevolg voor u is dat u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk bent voor de schulden van de nalatenschap. Hieronder worden de opties nader besproken.

U wilt de erfenis zuiver aanvaarden of accepteren

Het accepteren van een erfenis oftwel zuiver aanvaarden is heel eenvoudig. Zuivere aanvaarding gaat automatisch door u te gedragen als erfgenaam. Dit kan al door het verkopen van spullen uit de erfenis of door te pinnen met het pasje van de overledene. Ook kan je, je keuze bevestigen door het ondertekenen van een verklaring bij de notaris. Het zuiver aanvaarden van een erfenis kan grote financiële gevolgen hebben. Als de erfenis meer schulden bevat dan bezittingen dan moet u deze schulden uit uw eigen portemonnee betalen. Alleen bij een onverwachte schuld kan de kantonrechter u soms beschermen.

Gedragen als erfgenaam

 Let op! als u zich als erfgenaam gedraagt dan kunt u onbewust een erfenis met schulden zuiver aanvaarden. Lees meer over door uw gedragingen een erfenis zuiver aanvaarden en hoe kunt u dit voorkomen>>>. Wordt u na zuivere aanvaarding geconfronteerd met een onverwachte schuld dan kan u met machtiging van de kantonrechter de erfenis alsnog beneficiair aanvaarden>>.  Deze mogelijkheid is de enige uitzondering op de hoofdregel dat een eenmaal gedane keuze onherroepelijk is. U moet zich realiseren dat er geen garantie is dat de kantonrechter u de machtiging verleent om alsnog beneficiair te aanvaarden bij een onverwachte schuld. De meeste schulden zijn namelijk niet onverwachts als deze schuld blijkt uit de administratie van de overledene of als u er op een andere manier bekend was of  had kunnen zijn. Het advies is en blijft om altijd te kiezen voor een beneficiaire aanvaarding van een erfenis/nalatenschap.

Afstand doen van de erfenis of een nalatenschap verwerpen

U kunt afstand nemen van de erfenis als u geen erfgenaam wilt zijn. Dit noemen wij verwerping. Dit kan als de nalatenschap negatief is of u helemaal niets met de overledene te maken wil hebben. Ook kan verwerping verstandig zijn als bijvoorbeeld de langstlevende partner in een verzorgingstehuis zit en een hoge eigen bijdrage verschuldigd is. Hieronder de belangrijkste gevolgen van een verwerping:

  • U krijgt helemaal niets uit de erfenis dus ook geen persoonlijke bezittingen zoals foto’s of sieraden;
  • Doordat u verwerpt, kan uw kind in uw plaats treden (plaatsvervulling) als erfgenaam; Is uw kind minderjarig dan moet u toestemming vragen aan de kantonrechter om namens uw kind te mogen verwerpen;
  • U hoeft niet in te staan voor eventuele schulden die in de erfenis zitten (Het kan wel zijn dat een gemeente de uitvaartkosten op u verhaald);
  • Als een erfenis positief is kunt u als u een kind (of kleinkind) bent van de overledene nog een beroep doen op uw legitieme portie;
  • U kunt door het verwerpen van een erfenis soms ook geen aanspraak meer maken op uitkeringen van levensverzekeringen. Controleert u goed de polis als u overweegt te gaan verwerpen;
  • Let op! Verwerpen om erfbelasting te besparen is vaak zinloos. Wel kan het voordelig zijn voor het besparen op de eigen zorgbijdrage.

Er moet dan een verklaring tot verwerping worden opgemaakt en deze moet ingeschreven worden in het boedelregister. Hiervoor bent u € 130 (2020) aan griffierechten verschuldigd. Een eenmaal gedane keuze is onherroepelijk bevestigd ook deze uitspraak>>>. Hoe u kunt verwerpen leest u hier>>>

Beneficiaire aanvaarding van een erfenis / nalatenschap

Toch erfgenaam zijn maar niet de schulden erven is dat mogelijk? Ja, het is zeer verstandig om, indien er ook maar enig risico bestaat dat er meer schulden zijn dan bezittingen, dat u de erfenis beneficiair te aanvaardt. Het voordeel is dat u door de beneficiaire aanvaarding wordt beschermd tegen alle schulden uit de erfenis.

De keuze tussen aanvaarden of verwerpen is alles of niets. De middenweg is dat u de nalatenschap aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving, oftewel: een nalatenschap beneficiair aanvaarden. Het voorrecht van boedelbeschrijving, of beneficiaire aanvaarding, is een recht van erfgenamen om, in geval van twijfel over de omvang van een erfenis, de erfenis alleen te nemen wanneer er voordeel te halen valt. Bekijk het filmpje over beneficiair aanvaarden van een erfenis (1:19 min).

Als er toch plotseling schuldeisers aankloppen, dan bent u als erfgenaam niet aansprakelijk voor deze schulden, en worden de schulden slechts betaald voor zover er in de erfenis nog baten zijn. Een beneficiaire aanvaarde nalatenschap moet onder strikte regels worden afgewikkeld door de erfgenamen die dan vereffenaars genoemd worden (lees meer over de: vereffening van een nalatenschap >>>). Deze afwikkeling van een nalatenschap/erfenis is vergelijkbaar met die van een faillissement. Eerst worden de schuldeisers betaald en wat er overblijft is voor de erfgenamen.

Het beneficiaire aanvaarden kost € 132,- (2021) aan griffierechten. Beneficiaire aanvaarden is alleen mogelijk als u zich niet al als zuiver aanvaardende erfgenaam hebt gedragen. Lees deze uitspraak maar >>>>. Je kan niet eerste de woning verkopen, schenken en daarna alsnog beneficiaire aanvaarden. Zie ook het kopje hiervoor ‘Gedragen als erfgenaam’.

Niet altijd keuze vrijheid

In een aantal gevallen mag u volgens de wet een erfenis niet zuiver aanvaarden. Dit geldt voor stichtingen en verenigingen. De statuten van een stichting of vereniging schrijven dat nu eenmaal voor. Verder wordt de onderstaande groep beperkt in de keuze die zij als erfgenaam hebben:

In aantal gevallen mag je niet zuiver aanvaarden. Iemand in de bijstand mag niet zomaar verwerpen.

Een keuze mogelijkheid

U moet zich wel goed beseffen dat een eenmaal gedane keuze onherroepelijk is en terugwerkt tot het moment van  overlijden van de overledene. In de praktijk worden hoofdzakelijk beneficiaire aanvaardingen en verwerping ingeschreven in het boedelregister.

Vraag direct een verklaring van erfrecht aan>>>

Lees meer over onze scherpe tarieven>>>

Online, snel en eenvoudig een erfenis aanvaarden of verwerpen!

Voor het aanvaarden of verwerpen wordt gevraagd om een gelegaliseerd verklaring. Wil je makkelijk voordelig & rechtsgeldig een nalatenschapsvolmacht van ons ondertekenen met je IDIN regel dat met onze online aanvaarding service>>>.

Verklaring van erfrecht aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen