Erfenis en de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen (WSNP)

Erfenis en schuldsanering: Als de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard verliest de schuldenaar van rechtswege de bevoegdheid om over zijn vermogen te beschikken en ten aanzien van zijn vermogen feitelijke handelingen te verrichten en toe te staan. Het vermogen moet overgedragen worden aan de bewindvoerder.  Je hebt dus geen zeggenschap meer over je vermogen. Dit geldt bij aanvang van de schuldsanering maar ook over alles wat je gedurende de WSNP ontvangt zoals bijvoorbeeld een erfenis.

WSNP Bewindvoerder

Om een verklaring van erfrecht op te kunnen stellen moet je zaken doen met de bewindvoerder. Erfenissen die gedurende de schuldsanering aan de schuldenaar opkomen, worden door de bewindvoerder niet anders aanvaard dan onder voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding). Voor het verwerpen van de erfenis heeft de bewindvoerder een machtiging nodig van de rechter-commissaris (Artikel 313 jo 41 Faillissementswet). De bewindvoerder is na het afgeven van de verklaring van erfrecht bevoegd om namens de schuldenaar-erfgenaam diens aandeel in de nalatenschap te beheren en daarover te beschikken. Zijn er meerdere erfgenamen dan moeten deze samen met de bewindvoerder de nalatenschap afwikkelen. De schuldenaar mag zelf vereffenen en dient bij een positieve nalatenschap zijn/haar erfdeel de boedel in te brengen van de schuldenaar. Met andere woorden de schulden worden afbetaald met een deel van de erfenis. Een WSNP bewindvoerder vertegenwoordigt geen van de erfgenamen en neemt dus niet de positie van vereffenaar over van de schuldenaar. Dit is anders bij een beschermingsbewindvoerder deze vertegenwoordigt wel de erfgenaam/schuldenaar en zal dan ook moeten vereffenen.

Schuldsanering en verzwijgen erfenis

Het verzwijgen van een erfenis voor je bewindvoerder is onverstandig. De schuldsaneringsregeling kan (met terugwerkende kracht) ongedaan gemaakt worden als je als schuldenaar probeert je schuldeisers te benadelen (art. 350 FW). Hetgeen je doet door een erfenis achter te houden.

Verwerpen erfenis en legitieme

Wil je voorkomen dat een erfenis opgaat aan de schuldeisers? Verwerpen is geen optie. Zoals hiervoor beschreven beslist de bewindvoerder en heeft deze voor het verwerpen van een erfenis een machtiging nodig van de rechter-commissaris. De rechter-commissaris dient te handelen in het belang van de schuldeisers dus deze machtiging zal je in de regel krijgen als er sprake is van een negatieve nalatenschap. Rechten die je als onterfde erfgenaam hebt oftewel je beroep op een legitieme komen toe aan de bewindvoerder (4:92 BW). Als testateur kan je beter een testamentaire bewind opnemen als je wilt voorkomen dat de erfenis opgaat aan het betalen van schuldeisers.

Wat is het verschil tussen een beschermingsbewind en een WSNP bewind?

Als je in de WNSP wordt toegelaten, krijg je een bewindvoeder toegewezen door de rechtbank en loopt gedurende het schuldsaneringstraject. Bij een beschermingsbewind is dat als je de onder bewindgestelde niet zelfstandig financiële beslissing meer kan nemen en bescherming behoeft. Dit eindigt ingeval van overlijden. Lees hier meer over: Bewind: Onderbewindstelling en een erfenis

Erfrechtpauliana

Als je een erfenis verwerpt kan een schuldeiser die vindt dat hij of zij hierdoor is benadeeld een vereffenaar laten benoemen (4:205 BW). Via genoemd artikel kunnen schuldeisers van de verwerpende erfgenaam betaald worden uit de nalatenschap ondanks dat er is verworpen (4:219 BW). Wanneer je toegang wilt tot de schuldsanering moet je te goeder trouw zijn geweest in het onbetaald laten van schulden. Een verwerping is nadelig voor je schuldeisers. De toegang tot de schuldsanering kan hierdoor ontzegd worden zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam (RBROT:2017:8899).

Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen