Niet meewerkende erfgenaam

Niet meewerkende erfgenaam bij een verklaring van erfrecht

Stel je voor. Je hebt geld tegoed van iemand die net is overleden dan kan je, je vordering indienen bij de erfgenamen. Je kan via het boedelregister achterhalen of de erfgenamen al werk hebben gemaakt van de afwikkeling van de nalatenschap. Iedere notaris die betrokken is bij het afwikkelen van een nalatenschap moet zich namelijk inschrijven in het boedelregister. Als er geen notaris is ingeschreven dan moet je zelf actie ondernemen via de rechter. Hiervoor heb je eerst een verklaring van erfrecht nodig. De notaris gaat de erfgenamen benaderen met de vraag of zij en hoe zij de nalatenschap van de overledene wensen te aanvaarden. Reageren zij niet dan moet de notaris dit opnemen in zijn verklaring van erfrecht. Vervolgens kan de kantonrechter de erfgenamen een termijn stellen waarbinnen zij zich moeten uitlaten over de wijze van aanvaarden (4:192 BW). Dit vonnis moet worden betekent (door een gerechtsdeurwaarder) en inschreven worden in het boedelregister.  Laten de erfgenamen deze termijn lopen dan worden zij geacht zuiver aanvaard te hebben. Vraag direct een verklaring van erfrecht aan>>>> Heb je kennis van rekeninggegevens van de overledene stel dan de bank in kennis van het overlijden. Zij zullen in beginsel de rekening blokkeren en pas weer vrij geven na een verklaring van erfrecht.

Op verzoek van een belanghebbende (erfgenaam/schuldeiser/legataris) kan de kantonrechter een weigerachtige erfgenaam een termijn stellen waarbinnen hij/zij moet verklaren of hij de nalatenschap aanvaardt of verwerpt. De termijn kan op verzoek van een erfgenaam een of meer malen worden verlengd. Het verzoek moet wel vóór het verstrijken van de lopende termijn worden gedaan.  De termijn begint te lopen vanaf de dag dat de belanghebbende aan de erfgenaam heeft laten betekenen en de beschikking onder vermelding van de betekening heeft laten inschrijven in het boedelregister.

Heb je een broer of zus, nieuwe partner van de overledene die weigert zijn medewerking te verlenen dan kan je de kantonrechter verzoeken een termijn te stellen. Hier kan je een voorbeeld brief erfgenamen een termijn stellen downloaden >>>. Wellicht is beneficiaire aanvaarden ook een optie zie hierna.

Beneficiaire aanvaarding

Is een nalatenschap beneficiaire aanvaardt dan hoef je een weigerachtige erfgenaam geen termijn te stellen via de kantonrechter. Artikel 4:192 BW lid 4: Een erfgenaam die nog geen keuze heeft gemaakt, wordt geacht beneficiair te aanvaarden, wanneer een of meer mede-erfgenamen door een verklaring beneficiair aanvaarden, tenzij de weigerachtige erfgenaam alsnog de nalatenschap zuiver aanvaardt of verwerpt binnen drie maanden nadat hij van die beneficiaire aanvaarding kennis heeft genomen. Dit kan voor erfgenamen juist een reden zijn om beneficiaire te aanvaarden ondanks dat er geen schulden te verwachten zijn. Nadeel is wel dat de vereffeningsprocedure gevolgd moet worden. Echter wanneer de nalatenschap positief is, kan er vrij snel ontheffing gevraagd worden.

Niet meewerkende erfgenaam bij verdeling van een nalatenschap

Niet meewerkende erfgenaam? Als erflater kan je een hoop problemen voorkomen door een executeur-afwikkelingsbewindvoerder te benoemen. De afwikkeling van een erfenis kost veel tijd. Soms wachten erfgenamen jaren voordat zij hun erfdeel ontvangen.

Wat is een erfenis?

Een erfenis is een gemeenschap die verdeeld moet worden. Alle erfgenamen moeten met elkaar afspreken wie welk goed krijgt. Bij een erfenis zijn alle erfgenamen deelgenoten. Kinderen die onterfd zijn maken hier geen deel van uit. Zij hebben slechts een vordering in geld. Als niet alle deelgenoten aan een verdeling hebben deelgenomen, is de verdeling slechts geldig als deze bij notariële is gedaan. Komt u erachter dat u niet betrokken bent in een verdeling dan moet u binnen 1 jaar na kennisneming de verdeling vernietigen.

Iedere erfgenaam en ook beperkt gerechtigden kunnen verdeling vorderen. Ook schuldeisers van een erfgenaam kunnen een verdeling vorderen. Een executeur is niet bevoegd om een erfenis te verdelen. Een afwikkelingsbewindvoerder kan wel zelfstandig een verdeling verzorgen.

Verdeling via de rechter

U kunt door de rechter een neutraal persoon (bijv. notaris) laten benoemen met en een bevel tot verdeling. U kunt ook de rechter vragen om de verdeling te laten vaststellen (3:185 BW). Hierbij kan zelfs het vonnis gebruikt worden om een verdelingsakte te vervangen. Dit vonnis kan bijvoorbeeld worden ingeschreven in het Kadaster.

Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen