Kantonrechter & rechter

Zit de afwikkeling van een erfenis/nalatenschap vast?

Het is helaas geen uitzondering dat er ruzie ontstaat bij de afwikkeling van een erfenis en dat de erfgenamen dus niet allemaal meewerken met de afwikkeling van de nalatenschap. De rechter kan op verzoek van een van de erfgenamen (in een beneficiaire aanvaarde nalatenschap) het afwikkelen van de nalatenschap in handen leggen van een vereffenaar. Die neemt dan voor de afwikkeling de plaats in van de erfgenamen. Heel eenvoudig is dat niet.

In de wet staat dat de rechtbank een vereffenaar kan benoemen als erfgenamen de erfenis beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving) hebben aanvaard. In eerste instantie zijn de erfgenamen gezamenlijk vereffenaar. In die situatie kunnen zowel erfgenamen als andere belanghebbenden (schuldeisers, legatarissen of nieuw partner van de overledene)  benoeming van een vereffenaar aanvragen.

Als een nalatenschap zuiver is aanvaard, bestaat ook de mogelijkheid om een vereffenaar te laten benoemen door de rechtbank. Op grond van de wet zou dat alleen kunnen op verzoek van belanghebbenden in het geval er – voor zover bekend – geen erfgenamen zijn en op verzoek van schuldeisers.

Benoeming vereffenaar nalatenschap (artikel 4:203 e.v. BW)

Na een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving kan de rechtbank een vereffenaar benoemen op verzoek van een erfgenamen. Bevoegde rechter: de rechtbank (u heeft dus een advocaat nodig!!!). De door de rechter benoemde vereffenaar treedt in de plaats van de erfgenamen.

Over te leggen stukken:

  • een kopie van de akte van overlijden, een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de overledene of een uittreksel uit het register OM van de overledene;
  • en kopie van het testament van de overledene (indien opgemaakt) of een gewaarmerkte verklaring uit het testamentenregister (dat geen testament is opgemaakt);
  • een kopie van de akte verwerping nalatenschap (indien opgemaakt);
  • een kopie van de akte van beneficiaire aanvaarding nalatenschap (indien opgemaakt);
  • een kopie van de verklaring van erfrecht.

Heeft u een verklaring van erfrecht nodig of kunnen wij u helpen met bovengenoemde bijlagen, neem dan contact met ons op.

Kantonrechter bij erfgenamen die niet reageren

Op verzoek van een belanghebbende (erfgenaam/schuldeiser/legataris) kan de kantonrechter een weigerachtige erfgenaam een termijn stellen waarbinnen hij/zij moet verklaren of hij de nalatenschap aanvaardt of verwerpt. Laat een erfgenaam die termijn verstrijken zonder dat hij een keuze heeft gedaan, dan wordt hij geacht de nalatenschap zuiver te aanvaarden met alle gevolgen van dien. De termijn kan op verzoek van een erfgenaam een of meer malen worden verlengd. Het verzoek moet wel vóór het verstrijken van de lopende termijn worden gedaan.  De termijn begint te lopen vanaf de dag dat de belanghebbende aan de erfgenaam heeft laten betekenen en de beschikking onder vermelding van de betekening heeft laten inschrijven in het boedelregister.

Heeft u een broer of zus, nieuwe partner van de overledene die weigert zijn medewerking te verlenen dan kunt u de kantonrechter een brief sturen. Hier kunt u een voorbeeld brief erfgenamen een termijn stellen downloaden >>>.

Veel gestelde vraag

Ook interessant bij dit artikel: Welke rechtbank of kantonrechter is bevoegd bij een verzoekschrift m.b.t. een nalatenschap?

Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen