Categorie: Erfrecht

Wat is het legitieme deel onder het oude recht voor 2003?

In 2003 is het erfrecht gewijzigd en dus ook de legitieme regeling. Het gedeelte waarover een erflater niet heeft mogen

Hoe werkt het inbrengen van schenkingen in een erfenis?

Inbreng van schenkingen kan opgelegd zijn in een testament door een testateur (4:229 BW) of direct in een schenkingsovereenkomst. De

Aanwas onder het oude en nieuwe erfrecht hoe werkt dit?

Aanwas komt erop neer dat een erfdeel verdeeld wordt onder de andere erfgenamen naar evenredigheid van hun erfdeel als plaatsvervulling

Overgangsrecht en plaatsvervulling in het erfrecht hoe zit dit?

Sinds de wijziging van het erfrecht in 2003 zijn er een aantal verschillen tussen het oude en het nieuwe recht.

Wat is een testamentaire last?

Een testamentaire last is een verplichting opgelegd bij testament aan een of meer erfgenamen, een executeur dan wel iemand die een

Wat is een inferieure making binnen het erfrecht?

Een inferieure making (uiterste wilsbeschikkingen, bijvoorbeeld benoeming erfgenaam of legaat) is dus een erfstelling of legaat waar voor een kind (legitimaris)

Stiefkleinkinderen en schenkbelasting welk tarief is van toepassing?

Ik wil een schenking doen aan een stiefkleinkind van mijn overleden partner. Welk tarief is van toepassing? Kinderen zijn fiscaal

Heb ik recht op de partnervrijstelling in de successiewet als ik niet op hetzelfde adres ben ingeschreven?

Nee, je hebt geen recht op de partnervrijstelling. In artikel 5a, lid 1, van de AWR staat het partnerbegrip. Daarin

Wat betekent een legaat van een geldsom ‘ter grootte van zijn legitieme portie’

Vaak zien wij in testamenten bepalingen die ervoor zorgen dat bepaalde kinderen niet meer krijgen dan zij op grond van

Ben ik een erfgenaam als ik ben erkend door mijn niet biologische vader?

Ik ben als kind erkend door mijn niet biologische vader en draag nu al mijn leven lang zijn naam. Wat