Categorie: Erfrecht

Hoe werkt het inbrengen van schenkingen in een erfenis?

Inbreng van schenkingen kan opgelegd zijn in een testament door een testateur (4:229 BW) of direct in een schenkingsovereenkomst. De

Aanwas onder het oude en nieuwe erfrecht hoe werkt dit?

Aanwas komt erop neer dat een erfdeel verdeeld wordt onder de andere erfgenamen naar evenredigheid van hun erfdeel als plaatsvervulling

Overgangsrecht en plaatsvervulling in het erfrecht hoe zit dit?

Sinds de wijziging van het erfrecht in 2003 zijn er een aantal verschillen tussen het oude en het nieuwe recht.

Wat is een testamentaire last?

Een testamentaire last is een verplichting opgelegd bij testament aan een of meer erfgenamen, een executeur dan wel iemand die een

Wat is een inferieure making binnen het erfrecht?

Een inferieure making (uiterste wilsbeschikkingen, bijvoorbeeld benoeming erfgenaam of legaat) is dus een erfstelling of legaat waar voor een kind (legitimaris)

Heb ik recht op de partnervrijstelling in de successiewet als ik niet op hetzelfde adres ben ingeschreven?

Nee, je hebt geen recht op de partnervrijstelling. In artikel 5a, lid 1, van de AWR staat het partnerbegrip. Daarin

Wat betekent een legaat van een geldsom ‘ter grootte van zijn legitieme portie’

Vaak zien wij in testamenten bepalingen die ervoor zorgen dat bepaalde kinderen niet meer krijgen dan zij op grond van

Ben ik een erfgenaam als ik ben erkend door mijn niet biologische vader?

Ik ben als kind erkend door mijn niet biologische vader en draag nu al mijn leven lang zijn naam. Wat

Welke erfbelastingvrijstelling geldt er voor stiefkleinkinderen?

In artikel 19 van de Successiewet 1656  staat een gelijkstellingsbepaling waarbij aanverwanten met bloedverwanten worden gelijkgesteld. Dit geldt ook als opa en

Geldt artikel 30 successiewet ook voor legaten?

Ja, artikel 30 Successiewet geldt voor alle erfrechtelijke verkrijgingen. Er geldt een uitzondering in het geval een wettelijke verdeling ongedaan