Categorie: Veel gestelde vragen

Uitstel erfbelasting is mogelijk bij schrijnende situaties

Als een aanslag erfbelasting zorgt voor een schrijnende situatie dan is er sinds kort een uitstelmogelijkheid voor vijf jaar en

Kan ik een herroepen testament opvragen?

Eerder gemaakte testamenten vallen onder de geheimhoudingsplicht van een notaris en zijn in beginsel niet op te vragen. Deze geheimhoudingsplicht

Kan ik gedeeltelijk een legaat aanvaarden/verwerpen?

Stel je krijgt gecombineerd een legaat dat bestaat uit een geldbedrag en een legaat tegen inbreng. Kan je deze gedeeltelijk

Wat staat er in de rekening en verantwoording van een executeur

Als je taak erop zit als executeur dien je rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Je rekening en verantwoording

Schuldenonderzoek, Hoe kom je dan achter schulden van een overledene?

Schuldenonderzoek. Hoe kan je informatie opvragen over de financiële situatie van een overledene? Tegenwoordig gaat veel digitaal. Hoe kom je

Wie betaalt de kosten voor het benoemen van een vereffenaar?

Als een nalatenschap onbeheerd is, kan je als schuldeiser een verzoek indienen bij de rechtbank om een vereffenaar te laten

Mag je de rechter verzoeken om een executeursbeloning hoger vast te stellen?

In een testament is het volgende opgenomen:

“Aan de executeur komt een beloning toe gelijk aan één procent (1%) van de

Mag een executeur-afwikkelingsbewindvoerder verkopen namens een minderjarige?

Wanneer een minderjarige erfgenaam is, heb je een rechterlijke machtiging nodig om namens de minderjarige een woning te verkopen (Een

Beneficiaire aanvaarding en een executeur

Wij hebben een erfenis beneficiair aanvaard. Waardoor de wettelijke vereffening van toepassing is. Nu is in het testament een executeur

Blijft defiscalisering gelden als opeisbaarheid van erfrechtelijke vordering wordt uitgesteld?

Door een langstlevende testament krijgen de kinderen een niet-opeisbare geldvordering op hun langstlevende ouder. Deze vorderingen zijn gedeficaliseerd (art. 5.4