Begrippenlijst

erfrecht termen

 • Plaatsvervulling

  Wat is plaatsvervulling? 4:12 Burgerlijk Wetboek. Als een erfgenaam bijvoorbeeld een kind zelf al is overleden voor zijn ouder dan nemen zijn kinderen (dus de kleinkinderen van de overledene) zijn plaats in. Afstammelingen (kinderen) van het kind, broer of zuster, grootouder of overgrootouder komen in de plaats van een kind, broer of zuster, grootouder of overgrootouder. Niet alleen bij vooroverlijden is er plaatsvervulling ook als iemand onwaardig is (de ouder heeft vermoord), onterfd is of de erfenis heeft verworpen heeft is er sprake van plaatsvervulling. Zij die bij plaatsvervulling erven, worden staaksgewijze geroepen tot het erfdeel van degene wiens plaats zij vervullen. Bij testament kan er afgeweken worden van de regels van plaatsvervulling. Bekijk hier de situatie bij testamenten die gemaakt zijn voor 2003>>>.

 • Vruchtgebruik

  Vruchtgebruik : Het recht om goederen of geld van een ander te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. In beginsel gaat het alleen om de vruchten maar in een testament kunnen ruimere bevoegdheden (interingsbevoegdheid) geven worden aan een vruchtgebruiker.

levenstestament

 • Levenstestament

  In een levenstestament kunnen regelingen worden getroffen en wensen worden vastgelegd met het oog op de voortgezette belangenbehartiging bij het intreden van wilsonbekwaamheid door bijvoorbeeld coma, alzheimer of dementie. Hiertoe worden meestal twee volmachten opgenomen: een voor het behartigen van het vermogen en een ander voor de medische belangen. De volmacht aangaande medische behandelingen is gebaseerd op artikel 7:465 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Als het gaat om de vermogensrechtelijke belangen betreft het een volmacht in de zin van artikel 60 van Boek 3 BW waarin een persoon aan een ander de bevoegdheid geeft om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. Deze volmachten lopen ook na het intreden van de wilsonbekwaamheid van de volmachtgever door, tenzij anders blijkt.

 • bewindvoerder

  De persoon die voor uw financiële zaken zorgt als u dat niet meer zelf kunt. Een bewindvoerder regelt dus samen met en voor betrokkene de financiële zaken en beheert samen met of voor betrokkene het (toekomstige) vermogen. Een bewindvoerder maakt kort na zijn benoeming een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen.  Hij zorgt dat alles in stand blijft en goed wordt beheerd. Lees meer in de brochure van de Rijksoverheid over curatele, bewind en mentorschap>>>

verklaring van erfrecht

 • Mag een biologisch kind ook de vrijstelling erfbelasting toepassen?

  Het komt voor dat een kind juridisch een andere vader heeft dan biologisch het geval is. Wettelijk gezien heb je alleen maar recht op toepassing van de vrijstellingen voor de erfbelasting als je juridische vader overlijdt. Onlangs heeft het Hof bepaald dat ook een biologisch kind de kindvrijstelling en tarief 1 voor wat betreft de erfbelasting mag toepassen. Een biologisch kind is een bloedverwant in de eerste graad van zijn biologische ouder. Op grond van de tekst van artikel 2, lid 3, onderdeel i, van de AWR, en ook op grond van het spraakgebruik lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat een kind, door de biologische bloedverwantschap, als bloedverwant en daarmee als kind als bedoeld in artikel 32, lid 1, aanhef en ten vierde, onderdeel c, van de SW, kan worden gezien. ECLI:NL:GHARL:2022:4050

 • Kosten verklaring van erfrecht, vergelijk online aanbieders

  Kosten verklaring van erfrecht weten? Vergelijkt u ook alle tarieven voordat u een keuze maakt? Invervivos B.V. Verklaring van Erfrecht Service heeft voor u haar tarieven vergeleken met andere websites die een vergelijkbare dienstverlening aanbieden. Waar moet u op letten voordat u een verklaring aanvraagt? Vaak wordt het tarief van de akte opgegeven. Om de procedure schriftelijk af te wikkelen moeten er nalatenschapsvolmachten (ook wel boedelvolmachten genoemd) opgesteld worden. Intervivos B.V. Verklaring van Erfrecht Service rekent hier geen extra kosten voor. Andere aanbieders kunnen dat wel doen. Ook als u een van de erfgenamen een volmacht wilt geven om namens u de erfenis af te wikkelen kunnen hiervoor extra kosten worden doorberekend.

  Een aantal kosten zitten niet in het tarief. Dit komt omdat ze vooraf niet duidelijk zijn. Wat zit er niet in het tarief? Dat zijn de kosten die gemaakt moeten worden bij gemeentes, andere notariskantoren voor het opvragen van testamenten, kosten voor het bestuderen en uitleggen van testamenten aan de erfgenamen of legalisatiekosten. Gaat u de erfenis aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving of verwerpen dan komen daar nog eens rechtbankkosten en notariskosten bij.

  Kosten verklaring van erfrecht, vergelijk de online aanbieders

  Hieronder een overzicht van de verschillende verklaring van erfrecht aanbieders en hun tarieven. Let op! Als u  niet met alle erfgenamen bij de notaris langs wil gaan dan zijn boedelvolmachten ook wel nalatenschapsvolmachten genoemd noodzakelijk. Deze tarieven gelden als het wettelijk erfrecht van toepassing is. De overledene heeft dus geen testament opgemaakt.

  peildatum (17-4-2023)prijs verklaring van erfrecht, zuivere aanvaarding met 3 erfgenamenprijs verklaring van erfrecht, zuivere aanvaarding met 4 erfgenamenextra kosten voor boedelvolmachten
  www.verklaringvanerfrechtservice.nl€ 298,00€ 322,00inbegrepen
  www.verklaringvanerfrecht.nl€ 298,00€ 322,00inbegrepen
  www.goedkopeverklaringvanerfrecht.nl€ 317,89€ 354,19inbegrepen
  www.erfrechtnotaris.nl€ 506,05€ 590,75inbegrepen
  www.verklaringerfrecht.nl€ 275,00€ 300,00onbekend
  www.vandenotaris.nl€ 298,00€ 322,00inbegrepen
  www.dhzn.nl€ 298,00€ 322,00inbegrepen
  vwww.nunotariaat.nl€ 299,00€ 329,00€ 50,-

  degoedkoopstenotaris.nl

  Op www.degoedkoopstenotaris.nl wordt de verklaring van erfrecht vanaf € 229,- aangeboden. Onduidelijk is voor hoeveel erfgenamen dit geldt en of er extra kosten worden doorbelast voor volmachten.

  Direct online een verklaring van erfrecht aanvragen?

  Wilt u dat wij de verklaring van erfrecht voor uw opmaken voor het hiervoor genoemde tarief van € 250,- inclusief btw voor 1-3 personen, inclusief nalatenschapsvolmachten? Vraag deze dan direct online aan via ons online aanvraagformulier verklaring van erfrecht>>>. Hou uw gegevens en de gegevens van de overledene en mogelijke erfgenamen bij de hand.

  +PeterDuijzend

 • Handtekening legaliseren

  Handtekening legaliseren, door notarissen wordt u wel eens gevraagd om uw handtekening onder een document te laten legaliseren. Hiermee weet de notaris zeker dat u degene bent die het stuk heeft getekend. Op deze wijze kan achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening en wordt de kans op misbruik sterk beperkt. In de praktijk zet u, uw handtekening in het bijzijn van de notaris of één van zijn medewerkers en toont u daarbij uw legitimatiebewijs. De notaris legaliseert vervolgens uw handtekening door te verklaren dat u de handtekening in het bijzijn van de notaris of medewerker is gezet. Vervolgens stuurt u de gelegaliseerde volmacht/verklaring met een kopie van uw legitimatiebewijs retour. U kunt bij ieder notariskantoor terecht voor een legalisatie. Maak vooraf een afspraak en informeer direct naar de kosten. Deze kunnen sterk verschillen dus informeren bij meerdere notariskantoren loont.

 • Centraal Testamenten Register (CTR)

  Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin geregistreerd wordt wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft opgemaakt. Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt.

 • boedelnotaris

  Een boedelnotaris heeft een regiefunctie in de afwikkeling van een nalatenschap.

 • Testament

  In een testament is vastgelegd wie de erfgenamen van een overledene zijn, en wie wat erft. Het is alleen mogelijk in een testament af te wijken van het standaard erfrecht. De notaris die het testament opstelt, meldt het aan bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Zo kan elke notaris nagaan of er een testament is gemaakt en waar het zich bevindt.

Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen