Wat is een testament?
6 juni 2016 Door: Peter Duijzend

Een testament is een eenzijdige en hoogstpersoonlijke rechtshandeling. In een testament kan je aangeven hoe je erfenis afgewikkeld moet worden. De wet bepaalt normaal gesproken wie je erfgenamen zijn en voor welke delen. Als je wilt afwijken van de wettelijke regels voor de vererving van je vermogen dan moet je een testament maken. Een testament betekent een verklaring van de wil. De inhoud wordt pas kenbaar na je overlijden. Daarom wordt een testament ook een uiterste wilsbeschikking genoemd. Een uiterste wilsbeschikking kan alleen bij testament en alleen door de erflater persoonlijk gemaakt worden. In een testament kan je dus aangeven wie van je erven en voor welke delen. Je kan daarnaast ook (rechts)personen een vorderingsrecht toekennen. Dit gebeurt in de vorm van een legaat. Naast de benoeming van erfgenamen kan je ook bepalen op welke wijze je erfenis verdeeld dient te worden. Ook kan je bepalen welke personen hiertoe bevoegd zijn door bijvoorbeeld een executeur te benoemen. In Nederland kan je uitsluitend een testament opstellen via een notaris. De notaris draagt er zorg voor dat het testament wordt ingeschreven in het Centraal Testamentenregister. Via het register kan achterhaald worden of en bij welke notaris de laatst gemaakte uiterste wil in de kluis ligt. De inhoud van het document is niet bekend bij het register. Degene die het testament heeft gemaakt kan zijn uiterste wilsbeschikking steeds eenzijdig herroepen. In beginsel zal alleen de laatst gemaakte uiterste wil uitgevoerd worden mits deze alle voorgaande uiterste wilsbeschikking herroept.

,