Wanneer is erfbelasting en heffingsrente verschuldigd over de opgeëiste legitieme portie?
19 mei 2016 Door: Peter Duijzend

De legitieme is een verkrijging op basis van het erfrecht en wordt bij het kind dat zijn legitieme (legitimaris) inroept ook als erfrechtelijke verkrijging belast met erfbelasting. De
onterfde legitimaris heeft vijf jaar de tijd om een beroep te doen op zijn legitieme. Wanneer begint dan de belastingsrente/heffingsrente te lopen als het beroep gedaan wordt na de aangiftetermijn voor de erfbelasting? De termijn waarover belastingrente wordt berekend begint te lopen op de dag dat de legitimaris zijn legitieme portie opeist. Voor het bepalen van de termijn waarover belastingrente over de verschuldigde erfbelasting wordt berekend moet aansluiting gezocht worden bij art. 30g lid 2 onderdeel b AWR. De gedachte is dat een legitimaris een verkrijging onder opschortende voorwaarde heeft, zijnde het opeisen van zijn legitieme portie op grond van art. 4:63 BW.

, ,