Wat is een testamentaire last?
27 december 2018 Door: Peter Duijzend

Een testamentaire last is een verplichting opgelegd bij testament aan een of meer erfgenamen, een executeur dan wel iemand die een legaat ontvangt (art. 4:130 lid 1 BW). Een last kan opgelegd worden in het belang van de testateur, erfgenaam of een derde. Degene die profiteert van een last is lastbevoordeelde en degene die hem moet uitvoeren is de lastbezwaarde. De lastbevoordeelde hoeft in beginsel niet geïnformeerd te worden over de last tenzij duidelijk in het testament staat dat deze wel geïnformeerd dient te worden.  Een testamentaire last zorgt voor een legaat of erfstelling onder ontbindende voorwaarde.  Het gevolg van het niet nakomen van een last het vervallen van je positie als erfgenaam of legataris.