Strengere eisen bewindvoerders, curatoren en mentoren
2 april 2014 Door: Peter Duijzend

Bent u meerderjarig en volgens de kantonrechter geschikt, dan kunt u curator, bewindvoerder of mentor worden. Een vereiste is wel dat u zelf niet onder curatele staat. De kantonrechter gaat over deze benoemingen. Vanaf 1 januari is de wet gewijzigd. 

Meest in het oog springende wijzigingen

 • Ook rechtspersonen kunnen tot curator of mentor worden benoemd. Eerst konden alleen natuurlijke personen curator of mentor zijn. Rechtspersonen konden al bewindvoerder zijn.
 • Er is een Centraal Curatele- en bewindregister bij de gerechten. De uitgesproken curatelen en bewinden vindt u op de website van de Raad voor de rechtspraak.
 • U moet aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen om benoemd te worden als curator, bewindvoerder of mentor (zie hieronder). Zo vormt de kantonrechter bij uw benoeming een oordeel over uw geschiktheid en moet een externe accountant ieder jaar verklaren dat u aan de kwaliteitseisen voldoet.

Om tot curator, bewindvoerder of mentor te kunnen worden benoemd gelden de volgende voorwaarden:

 • u mag niet zelf onder curatele of mentorschap staan (plus niet onder bewind voor bewindvoerders);
 • u mag niet tegelijkertijd WSNP-bewindvoerder curator of bewindvoerder zijn van de betrokkene;
 • u mag geen direct betrokken of behandelend hulpverlener zijn van de betrokkene;
 • u mag niet behoren tot de leiding of tot het personeel van de instelling waar de betrokkene wordt verzorgd of die aan de betrokkene begeleiding biedt;
 • u mag niet organisatorisch verbonden zijn met de zorginstelling.

Heeft degene voor wie de maatregel is bedoeld een voorkeur voor een curator, bewindvoerder of mentor? Dan luistert de kantonrechter naar die voorkeur. Deze voorkeuren kunnen vastgelegd zijn in een levenstestament. Een rechter kan goede redenen om bepaalde personen die de voorkeur hebben van de betrokkene niet te benoemen. Benoemt de rechter een andere persoon, dan moet hij motiveren waarom hij/zij dit doet. De kantonrechter benoemt bij voorkeur de partner of een familielid van de betrokkene. Als geen van deze personen beschikbaar is, dan benoemt de kantonrechter vaak een buitenstaander als curator, bewindvoerder of mentor.

Taken curator, bewindvoerder of mentor

Een curator, bewindvoerder of mentor neemt beslissingen voor de persoon die onder curatele, bewind of mentorschap staat.

 • De curator neemt beslissingen over geld en goederen (financiële zaken). En over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene (persoonlijke verzorging).
 • De bewindvoerder neemt beslissingen over geld en goederen.
 • De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.

Beëindiging taken curator, bewindvoerder of mentor

De taak van de curator, bewindvoerder of mentor eindigt bij:

 • het einde van de maatregel;
 • ontslag van de curator, mentor of bewindvoerder;
 • overlijden van de curator, mentor of bewindvoerder.

Rechtspersoon tot curator of mentor benoemen

Sinds 1 januari 2014 kunnen ook rechtspersonen tot curator of mentor worden benoemd.

Kwaliteitseisen vaststellen in de wet

Curatoren, bewindvoerders en mentoren die als organisatie voor 3 of meer mensen zorgen, moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de manier waarop de organisatie haar personeel werft, schoolt en begeleidt. Ook de bedrijfsvoering wordt gecontroleerd. Zo wil de overheid tegengaan dat mensen die onder curatele, bewind of mentorschap staan benadeeld worden als de organisatie de fout in gaat. De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap stelt strengere eisen aan curatoren, bewindvoerders en mentoren. Hiervoor zijn aanvullende regelingen nodig. Daarom gaan deze regelingen later in dan 1 januari 2014.

 • Er wordt dus scherper gelet op de bedrijfseconomische gang van zaken bij bewindvoerders, mentoren en curatoren.
 • Een externe accountant moet ieder jaar verklaren dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.
 • De kantonrechter gaat bij de benoeming van alle vertegenwoordigers een oordeel vormen over hun geschiktheid.
 • Personen uit de nabije omgeving worden meer in staat gesteld actief betrokken te zijn. Zij kunnen een verzoek doen tot instelling of opheffing van curatele, bewind en mentorschap. Ook kunnen ze vragen om ontslag van de curator, bewindvoerder of mentor
 • Er komt een regeling voor de beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl en Rijksoverheid.nl

, ,