Wat voor soorten executeurs zijn er?
31 januari 2014 Door: Peter Duijzend

De wet kent de executeur een vast takenpakket toe met bijbehorende bevoegdheden. Degene die het testament opmaakt kan deze taken en bevoegdheden uitbreiden of juist beperken. Het onderscheid tussen de verschillende executeurs wordt in de praktijk duidelijke gemaakt aan de hand van sterren:

-De begrafenisexecuteur *: Deze mag alleen de uitvaart verzorgen (4:144 lid 1);

-De beheersexecuteur **: is bevoegd en verplicht om goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden, waaronder bijvoorbeeld legaten, te voldoen;

-De executeur-afwikkelingsbewindvoerder ***:  is bevoegd en verplicht om goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen. Deze executeur kan daarnaast de nalatenschap verdelen tussen de erfgenamen zonder dat hij of zij de medewerking nodig heeft van die erfgenamen (4:171 BW).

Een executeur die in een codicil of testament van voor 2003 is aangewezen en aan wie het ‘recht van bezit’ is toegekend, kan in beginsel gelijk gesteld worden met een beheersexecuteur (**). Zo lang de executeur (met ** of *** sterren) het beheer over de nalatenschap heeft, zijn de erfgenamen beperkt in hun beschikkingsbevoegdheid over de erfenis (4:145 lid 1). Deze beperking geldt al vanaf het moment van overlijden, ook al heeft de executeur zijn functie nog niet aanvaard.

, ,