Rechtskeuze voor 17 augustus 2015 uitgebracht wel geldig?
21 juni 2016 Door: Peter Duijzend

Na de inwerking intreding van de Europese erfrechtverordering is het slechts mogelijk om een rechtskeuze uit te brengen voor het land van je nationaliteit. Wat gebeurt er met een rechtskeuze voor de gewone verblijfplaats die is uitgebracht voor 17 augustus 2015? Artikel 83 ErfVo lid 2: Wanneer de erflater het op zijn erfopvolging toepasselijke recht had gekozen vóór 17 augustus 2015, is deze keuze geldig indien deze volgens de regels van de verordening geldig zou zijn geweest, of indien zij geldig is volgens de regels van het internationaal privaatrecht die op het tijdstip van de rechtskeuze golden in de staat waar de erflater zijn gewone verblijfplaats bezat of in een van de staten waarvan hij de nationaliteit had. Let op! het mag geen gedeeltelijke rechtskeuze zijn. Het moet dus zien op de gehele erfopvolging (artikel 22 ErfVo).

,