Wie hebben er recht op een afschrift van een verklaring van erfrecht?
1 december 2016 Door: Peter Duijzend

Wie hebben er recht op een afschrift van een door de notaris afgegeven verklaring van erfrecht? ‘ Het kan voor schuldeisers bijzonder lastig zijn na het overlijden van de overledene te weten te komen wie diens erfgenamen zijn. Derden hebben recht om te weten wie de persoon van de overledene in het rechtsverkeer voortzet. In de Wet op het notarisambt (Wna) art. 49 B. is daarvoor het volgende opgenomen: “De notaris geeft van tot zijn protocol behorende verklaringen van erfrecht desverlangd afschriften uit aan degenen die daarbij belang hebben in verband met een rechtsverhouding waarin zij tot de erflater stonden.” Deze derden moeten aan tonen dat zij dus voldoende belang hebben in verband met een rechtsverhouding waarin zij tot de overledene stonden. De notaris zal, wanneer hij betrokken is bij de afwikkeling van de nalatenschap, in elk geval door raadpleging van het boedelregister kunnen worden achterhaald. Ook is het mogelijk om gegevens te achterhalen bij de notaris die de uiterste wil heeft opgesteld, hetgeen aan de hand van het testamentenregister kan worden nagegaan.