Moet je een vereffenaar laten benoemen?
18 februari 2016 Door: Peter Duijzend

Moet je een vereffenaar laten benoemen voordat je verdeling van een nalatenschap gaat vorderen?

In ons geval is de erfenis zuiver aanvaard door alle drie erfgenamen (de kinderen van overleden vader). Door de notaris is een verklaring van erfrecht afgegeven.  Onderling overleg tussen de drie erfgenamen functioneert niet. Gemeenschappelijke besluiten zijn niet te verwachten. Een van de erfgenamen overweegt een gang naar de rechter om verdeling af te dwingen. Deze erfgenaam vraagt zich af of daarvoor eerst een vereffenaar moet worden aangesteld of niet?

In het geval een nalatenschap beneficiair is aanvaard, bestaat de mogelijkheid dat de rechtbank een vereffenaar kan benoemen. Dit verzoek kan gedaan worden door erfgenamen of belanghebbenden. Als een nalatenschap zuiver is aanvaard, bestaat ook de mogelijkheid om een vereffenaar te laten benoemen. Dit verzoek kan alleen gedaan worden door belanghebbenden. Kunnen erfgenamen die zuiver hebben aanvaard en te maken hebben met een erfgenaam die niet meewerkt een vereffenaar laten benoemen?

Voordat de rechtbank een vereffenaar benoemt moet zij eerste alle erfgenamen, de boedelnotaris en de executeur raadplegen. De vraag is of erfgenamen aangemerkt kunnen worden als belanghebbenden. Volgens het Hof Amsterdam is dat niet het geval. Hof Amsterdam bekrachtigd de uitspraak van rechtbank Haarlem en maakt deze tot de zijne “Nu de nalatenschap niet onder het voorrecht van boedelbeschrijving is aanvaard, wordt het verzoek beheerst door het bepaalde in artikel 4:204 lid 1 aanhef en onder a Burgerlijk Wetboek (BW). Het verzoek kan worden gedaan door een belanghebbende. Hoewel dit een ruim begrip is, leidt de rechtbank uit het feit dat in artikel 4:203 BW (benoeming vereffenaar na beneficiaire aanvaarding) onderscheid wordt gemaakt tussen de verzoeker-erfgenaam en de verzoeker-belanghebbende af dat de wetgever niet heeft beoogd onder het begrip belanghebbende mede de erfgenaam te begrijpen. De belangen van de deelgenoten in een nalatenschap in ene geval als het onderhavige worden beschermd door Titel 3.7 BW. De rechtbank vindt steun voor deze opvatting in de vakliteratuur, in welk verband zij verwijst naar Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, deel 4 Erfrecht en Schenking, veertiende druk 2009, blz. 553 en WPNR 6678 (2006), nr. 5. 

De verwijzing van overige erfgenamen naar het preadvies van Stollenwerck is onvoldoende om af te wijken van het in de vakliteratuur gangbare standpunt dat artikel 4:204 BW op andere schuldeisers dan erfgenamen zelf doelt, namelijk op externe schuldeisers die in tegenstelling tot de erfgenaam niet de mogelijkheid hebben om met gebruikmaking van de procedure van titel 3.7 BW hun belangen veilig te stellen.

Het Hof wijst dus verdeling vorderen van een gemeenschap als de te nemen route voor erfgenamen die in een impasse zijn geraakt. Tip: Indien problemen bij de afwikkeling van de nalatenschap te verwachten zijn ga dan beneficiair aanvaarden. Lees ook dit artikel: In zes stappen af van een niet meewerkende erfgenaam>>>>

Bron: rechtspraak.nl

Hoe kan ik een vereffenaar laten benoemen?

Verzoek benoeming vereffenaar ex artikel 4:203 lid 1 onder a BW moet gedaan worden door een advocaat (art. 278 Rv). Een belanghebbende kan dit verzoek indienen bij slecht beheer, een negatieve nalatenschap en een vroegtijdige verdeling. Dit moet gedaan worden bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. 

 

Verklaring van erfrecht nodig ? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. Lees meer over de kosten voor een verklaring van erfrecht>>>
,