Levenstestament
15 september 2015 Door: Peter Duijzend

In een levenstestament kunnen regelingen worden getroffen en wensen worden vastgelegd met het oog op de voortgezette belangenbehartiging bij het intreden van wilsonbekwaamheid door bijvoorbeeld coma, alzheimer of dementie. Hiertoe worden meestal twee volmachten opgenomen: een voor het behartigen van het vermogen en een ander voor de medische belangen. De volmacht aangaande medische behandelingen is gebaseerd op artikel 7:465 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Als het gaat om de vermogensrechtelijke belangen betreft het een volmacht in de zin van artikel 60 van Boek 3 BW waarin een persoon aan een ander de bevoegdheid geeft om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. Deze volmachten lopen ook na het intreden van de wilsonbekwaamheid van de volmachtgever door, tenzij anders blijkt.