Kan ik een erfenis verwerpen om een hogere zorgbijdrage te voorkomen?
2 februari 2015 Door: Peter Duijzend

Als je een erfenis ontvangt, dan kan je deze aanvaarden of verwerpen. Indien je een erfenis ontvangt en een eigen bijdrage betaalt op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (voorheen de AWBZ) dan zal deze erfenis op den duur meetellen voor de berekening van je eigen bijdrage. Dit betekent dus een hogere eigen bijdrage. Als je een erfenis verwerpt dan treden je kinderen in de plaats (plaatsvervulling) van de desbetreffende ouders (mits het testament niet anders bepaalt). Het kan dus besparen op de eigen bijdrage.

Wat is het verwerpen van een erfenis?

Een erfenis is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achterlaat. Wanneer een erfgenaam besluit de erfenis niet te accepteren en er afstand van doet, dan spreekt men van het verwerpen van een nalatenschap. Als je een nalatenschap verwerpt, dan ben je geen erfgenaam meer. In beginsel treedt er plaatsvervulling op (iemand anders (afstammelingen) kom(t)/komen dan in de plaats van de erfgenaam die verworpen heeft). In een testament kan van deze automatische plaatsvervulling worden afgeweken.

Toestemming kantonrechter bij beschermingsbewind

Als degene die erft onder bewind is gesteld, dan heb je voor beschikkingshandelingen zoals schenken of het zuiver aanvaarden of verwerpen van een erfenis de toestemming nodig van een kantonrechter. Het doen van schenkingen is vaak in het belang van de begiftigde. De kantonrechter geeft alleen toestemming voor het doen van schenkingen als er een traditie van schenkingen is en er voldoende vermogen overblijft voor de zorg. De kantonrechter zal geen toestemming geven voor een schenking als het doel is om de te betalen Wlz- of Wmo-bijdrage te verminderen.

Als je wil voorkomen dat het vermogen van de onder bewindgestelde toeneemt dan heb je wellicht meer kans bij de kantonrechter.  Als je kan aantonen dat de verzorging van de onder bewindgestelde niet in gevaar komt en dat de onder bewindgestelde zelf ook maatregelen getroffen zou hebben om te voorkomen dat zijn of haar vermogen (grotendeels) zou worden besteed aan Wlz- of Wmo-zorgbijdrage. 

Levenstestament

Door het maken van een levenstestament kan je zelf een aantal zaken vastleggen voor het geval er tijdens je leven iets gebeurt waardoor je tijdelijk of langdurig zelf niet meer kan handelen. In het levenstestament kan je opnemen wie je zaken mag behartigen als je hier zelf niet meer toe in staat bent. Daarnaast kan je opnemen of er schenkingen mogen worden gedaan. Met een levenstestament voorkom je dat de kantonrechter zich moet gaan bemoeien met je vermogen.

Wil jij dat wij je helpen met verwerpen van een erfenis en heb je een verklaring van erfrecht nodig ? En heb je geen zin in hoge kosten en bijbetalen voor nalatenschapsvolmachten? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. De kosten zijn € 299,- inclusief nalatenschapsvolmachten en btw (exclusief gemeentelijke kosten) voor een verklaring met maximaal 3 erfgenamen die zuiver aanvaarden.  Bij een verwerping komen hier € 150,- aan kosten bij. Dit is inclusief € 122,- griffierechten (2015).
, , , ,