Wat is een testamentaire bewindvoerder?
10 maart 2017 Door: Peter Duijzend

Een testamentaire bewindvoerder is benoemd in een testament of op verzoek van een erfgenaam, legataris, executeur of andere belanghebbende (4:157 BW). De bewindvoerder moet zo snel mogelijk een beschrijving maken van de goederen waarop het bewind rust. Is hij door de rechter benoemd, dan moet hij een afschrift van de beschrijving tegen ontvangstbewijs inleveren ter griffie van de rechtbank van de woonplaats van de rechthebbende. De onder bewind gestelde is naast de bewindvoerder bevoegd tot gewoon onderhoud van de goederen en tot handelingen die onmiddellijk verricht moeten worden. Voor het overige komt het beheer uitsluitend toe aan de bewindvoerder. De goederen vallen niet meer onder het bewind van de ouders/wettelijk vertegenwoordiger (1:253i lid 4 sub c).