Geringe handelsnaamrechtelijke bescherming bij beschrijvende termen
17 juli 2014 Door: Verklaring van erfrecht

Internetnotarissen biedt online notariële diensten aan, onder de handelsnaam Verklaringvanerfrecht.nl via de website www.verklaringvanerfrecht.nl. Intervivos doet dat ook onder de naam: Intervivos B.V. Verklaring van Erfrecht Service via de websites, www.verklaringvanerfrechtservice.nl  www.verklaring-erfrecht.nl en www.verklaringvanerfrechtservice.nl. De voorzieningenrechter oordeelt dat aan Internetnotarissen slechts een zeer geringe handelsnaamrechtelijke bescherming toekomt. Intervivos is gerechtigd ook dergelijke beschrijvende termen te voeren en de door haar (voordien) gehanteerde (handels)naam: Verklaring van Erfrecht Service wijkt bovendien voldoende af. Er is geen sprake van vermeend onrechtmatig aanhaken.

4.6. (…) Hoewel vaststaat dat de aard en het werkgebied van de ondernemingen van partijen gelijk is en zij zich richten op hetzelfde publiek, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat van een dergelijk verwarringsgevaar geen sprake is. Intervivos heeft de handelsnaam van Internetnotarissen niet in zijn totaliteit overgenomen, maar slechts de beschrijvende elementen “verklaring”, “erfrecht” en “.nl”. Daartoe was Intervivos gezien het hiervoor in 4.5 overwogene gerechtigd. Door het plaatsen van een koppelteken tussen “verklaring” en “erfrecht”, dan wel de toevoeging “service”, wijken de handelsnamen van Intervivos voldoende af van de handelsnaam van Internetnotarissen. Bij grotendeels beschrijvende handelsnamen als die van Internetnotarissen is een gering verschil immers voldoende.(…)

4.9. Onderscheidingstekens die geen handelsnamen zijn kunnen op de voet van artikel 6:162 BW aanvullende bescherming vinden tegen – onder meer – het gebruik van sterk gelijkende aanduidingen. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over het beschrijvende karakter van de algemeen gebruikte aanduiding “verklaring van erfrecht” is het onderscheidend vermogen daarvan dermate zwak dat het gebruik van de (domein)namen Verklaring-erfrecht.nl, Verklaringvanerfrechtservice.nl en Verklaring van Erfrecht Service als onderscheidingstekens door Intervivos naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet onrechtmatig is.

Bron: Vonnis Rechtbank Midden-Nederland inzake beschrijvende termen

, , ,