Kan ik een verwerping van een erfenis vernietigen?
21 december 2022 Door: Peter Duijzend

Het verwerpen van een erfenis kan alleen onvoorwaardelijk en zonder tijdsbepaling geschieden. Met andere woorden kan je een verwerping niet zomaar terugdraaien. Alleen in bijzondere situaties kan dat bij bijvoorbeeld een geestelijke stoornis. Zo lezen wij dat in deze uitspraak: ECLI:NL:GHARL:2022:113. De verwerping is een eenzijdige rechtshandeling. Een eenzijdige rechtshandeling is nietig als de wil ontbreekt (3:34 lid 2 BW). Artikel 3:36 BW biedt bescherming aan degene die als derde op grond van een verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, het ontstaan, bestaan of tenietgaan van een bepaalde rechtsbetrekking heeft aangenomen en in redelijk vertrouwen op de juistheid van die veronderstelling heeft gehandeld. Medeerfgenamen die bekend zijn met een geestelijke stoornis kunnen zich hier niet op beroepen als de rechter in de hiervoor genoemde uitspraak. Zie ook >>>