Geen recht op hypotheekrente aftrek voor een woning uit een erfenis
19 februari 2015 Door: Peter Duijzend

Als je erft dan gaat het vermogen van de overledene onder algemene titel over op de erfgenamen. Met andere woorden treden de erfgenamen in de rechten en verplichtingen van de overledene. Dit geldt volgens de Hoge Raad niet voor de kwalificatie van de eigen woning in een erfenis. Ook als je voornemens bent om de woning in de toekomst als hoofdverblijf te gebruiken verandert de uitkomst niet.

Wat was het geval? Een zoon erfde een (eigen) woning van zijn moeder, waarop een hypotheek rustte. De zoon zette de woning te koop en in zijn aangifte inkomstenbelasting claimde hij hypotheekrenteaftrek voor zijn eigen woning en dat van zijn moeder. De inspecteur weigerde de aftrek voor de woning van zijn moeder. Hof Den Haag gaf de inspecteur gelijk. Zij gaf aan dat enkel de verkrijging van een woning die voor zijn moeder  kwalificeerde als eigen woning, niet met zich brengt dat de woning ook voor de zoon als erfgenaam als eigen woning wordt aangemerkt.

De zoon kon niet aannemelijk maken dat de geërfde woning uitsluitend bestemd was om als zijn hoofdverblijf te gaan dienen. Zijn eigen woning had nooit te koop gestaan en hij had daartoe ook geen actie ondernomen na het overlijden van zijn moeder. Een verklaringen van de zoon en van mensen uit zijn omgeving dat hij overwoog de geërfde woning als toekomstig verblijf te beschouwen in verband met spanningen in zijn huwelijk, mochten ook niet baten. De betaalde hypotheekrente voor de geërfde woning was daarom niet aftrekbaar.

Vervolgens probeerde de zoon de aftrek nog te redden met het argument dat sprake zou zijn van ongelijke behandeling ten opzicht van iemand die een nieuw huis heeft gekocht, maar zijn oude woning nog niet van de hand heeft gedaan. Dit mocht niet baten. De Hoge Raad verklaarde zijn beroep in cassatie ongegrond, zonder nadere motivering.

Wil je wel hypotheekrente aftrek claimen over een geërfde woning dan zal deze moeten kwalificeren als eigen woning voor de inkomstenbelasting.  Dit kan dus door je intrek te nemen in de woning en je eigen woning te koop te zetten.  Bent je verhuisd, maar heb je, je vorige woning nog niet verkocht? Als je aan de onderstaande voorwaarden voldoet, mag je ook je “oude” woning tijdelijk als eigen woning opgeven. Je hebt dan voor die woning recht op renteaftrek. Voorwaarden:

  • De woning staat te koop;
  • De woning staat leeg sinds de verhuizing;
  • De woning was in voorgaande jaren uw hoofdverblijf.

Meer informatie op: www.belastingdienst.nl

Wet: artikel 3.111 Wet IB 2001

Bron: Gerechtshof Den Haag 01-07-2014