Erfgenaam? Maak tijdig bezwaar tegen de WOZ beschikking
16 augustus 2016 Door: Peter Duijzend

Erf je een nalatenschap met een woning dan is de WOZ waarde van belang voor de verschuldigde erfbelasting. Voor de Rechtbank Gelderland speelde een zaak die duidelijk maakt welke opties je als erfgenaam hebt. Het volgende is er aan de hand: Moeder is in 2014 overleden. De gemeente heeft op 28 februari 2015 de waarde van de woning voor het kalenderjaar 2015 vastgesteld op € 406.000,-. De beschikking is gericht aan de erfgenamen van de moeder. De erven hebben een bezwaarschrift gestuurd met 2 verzoeken.

Bezwaar WOZ beschikking aan de erven

Het eerste verzoek is een bezwaar tegen de beschikking van 28 februari 2015. Het bezwaarschrift is gedateerd 25 augustus 2015. Dit is ruimschoots buiten de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken. Dat de erfgenamen pas later het belang ervan besefte toen zij aangifte erfbelasting moest doen, is volgens de rechter geen rechtvaardiging voor de overschrijding van de bezwaartermijn. Het bezwaar tegen de beschikking van 28 februari is niet-ontvankelijk.

Belanghebbende verzoekt nieuwe WOZ beschikking

Het tweede verzoek “Tevens wil ik u erop wijzen dat ik ook de WOZ waarde in mijn geval, i.v.m. fiscaal belang bij nalatenschap, aan kan vechten op basis van een arrest van de Hoge Raad d.d 11-04-201 ( HR:2014:835).  Graag zie ik z.s.m., binnen 8 weken, een gecorrigeerde aanslag tegemoet. (…)” wordt gezien als verzoek om afgifte van een beschikking op grond van artikel 28 WOZ. Op grond van genoemd artikel kan degene die een belang heeft bij de WOZ beschikking (bijvoorbeeld vanwege de erfbelasting) een verzoek indienen voor een nieuwe beschikking. Voor het jaar 2015 doet de situatie van artikel 28, eerste lid, van de Wet WOZ zich niet voor. De beschikking was gericht aan de erfgenamen. De situatie uit het arrest van de Hoge Raad van 11 april 2014 deed zich voor eiseres echter wel voor in 2014. De beschikking over dat jaar gericht was gericht aan de moeder. De erfgenamen kon daartegen geen bezwaar maken. Zij kreeg daarbij eerst na afloop van de bezwaartermijn belang, te weten op het moment van overlijden van de moeder. Dit was nog in 2014. Het belang vloeit voort uit artikel 21, eerste lid, van de Successiewet 1956, dat bepaalt dat het verkregene in aanmerking wordt genomen naar de waarde die daaraan op het tijdstip van de verkrijging in het economische verkeer kan worden toegekend. Voor de verkrijging van een woning geldt het vijfde lid van dat artikel, dat bepaalt dat de waarde in aanmerking wordt genomen naar de volgens hoofdstuk IV van de Wet WOZ vastgestelde waarde voor het kalenderjaar waarin de verkrijging plaatsvindt dan wel, ingeval de verkrijger daarvoor kiest, voor het op dat kalenderjaar volgende kalenderjaar. De erfgenamen hebben gekozen voor de waarde van het kalenderjaar 2014. Dit betekent dat zij voor de bepaling van de erfbelasting belang heeft bij de waarde van de woning over het kalenderjaar 2014. De gemeente had op basis van de brief van de erfgename een beschikking voor het kalenderjaar 2014 dienen af te geven.

Ben je erfgenaam van een woning en is de WOZ-waarde te hoog maak dan bezwaar. Bedenk goed of je kiest voor het kalenderjaar of het opvolgende kalenderjaar en de gevolgen die daaruit voortvloeien. Het maakt dus niet uit of de bezwaartermijn voor de overledene al is verlopen. Het vragen van een nieuwe WOZ-beschikking is volgens de staatssecretaris niet aan een termijn gebonden.

WOZ waarde kalenderjaar of opvolgend kalenderjaar

Bij de aangifte erfbelasting mag je kiezen voor de WOZ-waarde die geldt voor het kalenderjaar waarin de woning wordt verkregen of voor de WOZ-waarde die geldt voor het daarop volgende kalenderjaar (artikel 21 lid 5 SW). Als de waarde nog niet bekend is moet je de aangifte indienen met de bekende waarde. Als de nieuwe WOZ-waarde lager is, wordt de aanslag ambtshalve verminderd.  Na ontvangst van de lagere WOZ-beschikking door de erfgenamen volstaat een briefje aan de Belastingdienst met een kopie van deze WOZ-beschikking en een verzoek tot vermindering van de aanslag erfbelasting. Een bezwaarschrift is dus niet nodig.

Bron: Rechtspraak ECLI:NL:RBGEL:2016:3899

Verklaring van erfrecht nodig ? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. Lees meer over de kosten voor een verklaring van erfrecht>>>
,