Boedelregister
30 januari 2014 Door: Peter Duijzend

Boedelregister. Hierin worden gegevens bijgehouden over opengevallen nalatenschappen, zoals de behandelend notaris of de verklaring van aanvaarding. Het register wordt bijgehouden door de griffiers van de rechtbanken en is openbaar. De griffiers zijn verplicht om aan eenieder kosteloos inzage in het boedelregister te verstrekken. Uw verzoek moet natuurlijk wel op een bepaalde overledene betrekking te hebben. Als u verzoekt om een uittreksel van bepaalde ingeschreven feiten dan bent u voor het uittreksel wel griffierechten verschuldigd.

Iedere rechtbank heeft zijn eigen boedelregister. De laatste woonplaats van de overledene geeft aan welke rechtbank de gegevens registreert. Bekijk hier de werkgebieden van de rechtbanken>>>. Je kan kosteloos een uittreksel opvragen.

De volgende gegevens kunnen worden ingeschreven:

Ongedaanmaken wettelijke verdeling

Ongedaan maken van de wettelijke verdeling in het geval de overledene gehuwd/geregistreerd partner is met achterlating van kinderen (wettelijke termijn binnen 3 maanden na het overlijden);

Verlening termijn geen verhaal

Gedurende drie maanden na het overlijden van de overledene kan op goederen van een nalatenschap die niet door alle erfgenamen zuiver is aanvaard, geen verhaal worden genomen, tenzij de schuldeiser hiertoe ook in geval van faillissement van de erflater had kunnen overgaan. De kantonrechter kan deze termijn verlegen. Verlening wordt ingeschreven in het boedelregister;

Notaris

De betrokken notaris of de aangewezen boedelnotaris. De notaris is verplicht om zichzelf in te schrijven in het boedelregister. Dit dient meerdere doelen. Het is bedoeld om dubbel werk te voorkomen.

Aanvaarding of verwerping

Inschrijven van verklaringen  door de erfgenamen of akten van zuivere aanvaarding, aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving dan wel verwerping van de nalatenschap;

Termijn stellen voor aanvaarding of verwerping door de kantonrechter

Indien een erfgenaam zijn keuze (zie hiervoor) nog niet heeft gedaan, kan de kantonrechter hem daarvoor op verzoek van een belanghebbende een termijn stellen, die ingaat op de dag nadat de belanghebbende deze beschikking aan de erfgenaam heeft doen betekenen en de beschikking onder vermelding van de gedane betekening heeft doen inschrijven in het boedelregister. De kantonrechter kan op verzoek van de erfgenaam de termijn voor de afloop daarvan een of meer malen verlengen; de verlenging wordt in het boedelregister ingeschreven.

Aantekening beneficiaire aanvaarding minderjarige

Een wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige erfgenaam kan voor deze niet zuiver aanvaarden en behoeft voor verwerping een machtiging van de kantonrechter. Hij is verplicht een verklaring van beneficiaire aanvaarding of van verwerping af te leggen binnen drie maanden vanaf het tijdstip waarop de nalatenschap, of een aandeel daarin, de minderjarige erfgenaam toekomt. Deze termijn kan worden verlengd. Heeft de wettelijke vertegenwoordiger de termijn laten verlopen, dan geldt de nalatenschap als door de minderjarige erfgenaam beneficiair aanvaard. De kantonrechter kan hiervan aantekening doen houden in het boedelregister.

Boedelnotaris, beneficiair aanvaarde nalatenschap

Een notaris die op verzoek van een erfgenaam als boedelnotaris voor de beneficiair aanvaarde nalatenschap optreedt, doet zich als zodanig inschrijven in het boedelregister en geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de overige erfgenamen. Op een verzoek door de meerderheid van de erfgenamen of door een of meer erfgenamen die samen voor meer dan de helft gerechtigd zijn in de nalatenschap, kan de kantonrechter een andere notaris, die daartoe bereid is, als boedelnotaris aanwijzen. Deze doet de vervanging inschrijven en brengt haar zo spoedig mogelijk ter kennis van de eerst aangewezene boedelnotaris en de erfgenamen.

Vereffenaar benoemd door de Rechtbank

De griffier doet de benoeming door de Rechtbank van een vereffenaar, alsmede het eindigen van zijn hoedanigheid onverwijld in het boedelregister inschrijven;

Opheffing vereffening

Indien de geringe waarde der baten van een nalatenschap daartoe aanleiding geeft, kan de kantonrechter op verzoek van de vereffenaar of een belanghebbende hetzij de kosteloze vereffening van de nalatenschap, hetzij de opheffing van de vereffening bevelen. De uitspraak wordt ingeschreven;

Boedelnotaris aangewezen door de vereffenaar

De boedelnotaris die door de vereffenaar wordt aangewezen, schrijft zich ook in het boedelregister.