Bevoegdheid executeur in een erfenis
14 januari 2016 Door: Peter Duijzend

Hoe zit het met de beschikkingsbevoegdheid van een executeur in een nalatenschap? Voor overdracht van een onroerende zaak wordt vereist een levering krachtens geldige titel verricht door degene die bevoegd is over de onroerende zaak te beschikken (artikel 3:84 lid 1 BW).  Een executeur is enkel bevoegd om goederen te verkopen, voor zover dit nodig is voor zijn taak om de schulden van de nalatenschap te voldoen, zoals volgt uit artikel 4:147 lid 1 BW. Een notaris die zijn medewerking wil verlenen dient in een dergelijk geval te onderzoeken of tegeldemaking nodig is voor de betaling van schulden van de nalatenschap. In beginsel mag een notaris daarbij afgaan op de informatie die de executeur verstrekt over de baten en de schulden van de nalatenschap en de noodzaak van de tegeldemaking, tenzij de notaris gerede twijfel heeft of moet hebben over de juistheid van deze informatie. Als de schuldeiser ook erfgenaam zijn van de nalatenschap wordt er meer verwacht van de notaris. Aldus hieronder genoemde uitspraak. Hoe zit het met de taken en bevoegdheden van een executeur?

Taken van de executeur

Een executeur heeft te maken met interne (erfgenamen/erflater) en externe verhoudingen (derden). Een executeur is vertegenwoordiger van de testateur en bindt gedurende zijn beheer de erfgenamen (4:145 lid 2). Een executeur moet:

  • de nalatenschap beheren;
  • schulden van de nalatenschap voldoen;
  • uitvoeren van opdrachten uit het testament.

 

Een executeur heeft (mits niet beperkt in een testament) een ruime bevoegdheid voor het uitoefenen van zijn taak. Het kan zijn dat de executeur op basis van het testament de toestemming nodig heeft en/of moet overleggen voor het verkopen van bijvoorbeeld onroerend goed. In de interne verhoudingen heeft de executeur een zorgplicht. Hij moet de erfgenamen informeren over de gang van zaken en volledig transparant te werk gaan. Zo nodig moet hij zich laten bijstaan door experts. Daarnaast moet een executeur rekening en verantwoording afleggen.

Bevoegdheid executeur

Een (beheers)executeur mag beschikken ookal heeft hij niet aan zijn overlegverplichting voldaan. Het is echter verstandig om als executeur altijd te overleggen met de erfgenamen. Hiermee voorkom je als executeur (of notaris) dat je later wordt aangesproken door de erfgenamen. Een boedelbeschrijving waaruit blijkt dat verkoop van een bepaald goed noodzakelijk is voor het voldoen van schulden is uiteraard ook van belang. Het is ook mogelijk dat er een executeur-afwikkelingsbewindvoerder is benoemd. Deze heeft afhankelijk van het testament nog meer bevoegdheden.

Bron: rechtspraak GHAMS:2015:5551

Verklaring van executele nodig ? Vraag dan je verklaring van executele aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van executele.
,