Algemene voorwaarden

INTERVIVOS B.V. VERKLARINGvanERFRECHT SERVICE, hierna te noemen  INTERVIVOS, gevestigd te Vleuten (KvK). Het in behandeling nemen van een opdracht tegen de tarieven als vermeld op de website(s) van INTERVIVOS,  is ter uitsluitende beoordeling van INTERVIVOS.

De door INTERVIVOS ingeschakelde notarissen hebben hun beroepsaansprakelijkheid tenminste overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verzekerd. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan INTERVIVOS gegeven opdracht, één of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien INTERVIVOS geen aanspraak op een uitkering heeft zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het notarieel honorarium dat voor de betreffende dienstverlening in rekening is gebracht. De in hiervoor omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval INTERVIVOS aansprakelijk is voor fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor omschreven geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht is geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

Algemene voorwaarden:

Het tarief is gebaseerd op het volgende:

 1. de erfgenamen zijn te achterhalen en er is geen onenigheid tussen de erfgenamen;
 2. er zijn geen erfgenamen failliet of waarop de schuldsaneringsregeling van toepassing is;
 3. er is/zijn geen buitenlandse aspecten en geen testamenten die in het buitenland zijn opgemaakt;
 4. er is geen sprake van het ongedaan maken van de wettelijke verdeling (let op meerkosten);
 5. in het testament zijn geen legaten opgenomen. Indien dit wel het geval is, dienen zij te worden aangeschreven. Voor het aanschrijven van de legatarissen worden extra kosten in rekening gebracht door de notaris. Hierover zullen wij dan contact met u opnemen; (Een legataris is een persoon of instantie die krachtens een legaat, opgenomen in het testament of codicil, een bepaald goed of geldbedrag ontvangt);
 6. Indien de nalatenschap beneficiair wordt aanvaard of wordt verworpen dient er een schriftelijke verklaring bij de rechtbank te worden uitgebracht, de kosten van de rechtbank + onze administratie kosten bedragen € 200,00 (2017);
 7. Indien het testament bij het Centraal Archief te Winschoten dient te worden opgevraagd, zullen deze kosten, zijnde +/- € 25,00, aan u worden doorberekend. Onze kosten voor het opvragen van het testament bij het Centraal Archief bedragen eveneens € 25,00 inclusief btw;
 8. Kosten die andere notarissen doorbelasten voor het sturen van testamenten worden aan u doorbelast. Indien u zelf een afschrift van het testament heeft, dan hoeft het testament niet uiteraard niet te worden opgevraagd;
 9. Leges van gemeentes worden aan u doorbelast;
 10. Als door betrokkenen niet tijdig of onvolledig wordt voldaan aan het verzoek van de notaris om bepaalde stukken te ondertekenen en/of bepaalde informatie aan te leveren, dan kunnen de kosten, veroorzaakt door werkzaamheden naar aanleiding van het niet tijdig of onvolledig reageren, in rekening gebracht worden;
 11. Ingeval de opdracht wordt geannuleerd, worden de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening gebracht met een minimum van € 187,50 inclusief 21% BTW + de tot dan toe gemaakte kosten;
 12. Nadat de behandeling van een dossier door een door INTERVIVOS ingeschakelde notaris is afgerond, zal dit dossier gedurende minimaal zeven jaar of zoveel langer als de betreffende notaris goeddunkt, door hem worden bewaard. Na afloop van deze bewaringstermijn staat het de betreffende notaris vrij het dossier zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever te vernietigen.
 13. Ligt een dossier te lang stil (3 maanden) dan is de notaris gerechtigd om de tot dan toe gemaakte kosten inclusief de kosten voor de verklaring van erfrecht te declareren.
Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen