Afwezigheidsbewind onvindbare erfgenaam
30 juni 2015 Door: Peter Duijzend

Hoe wikkel je een erfenis af als de rest van de erfgenamen onvindbaar zijn?  Wat gebeurt er als een erfgenaam onvindbaar of vermist is? In beginsel heb je alle erfgenamen nodig om een nalatenschap af te kunnen wikkelen. Kan je een erfgenaam niet vinden dan kan je de kantonrechter verzoeken om een bewind wegens afwezigheid in te stellen, bijvoorbeeld wanneer iemand vermist wordt of feitelijk zijn huis heeft verlaten zonder voldoende orde op zaken te stellen. Als je er belang bij hebt dat orde op zaken wordt gesteld dan kan je een verzoek indienen. De benoemde bewindvoerder kan optreden namens de afwezige of vermiste erfgenaam en diens belangen behartigen bij het verdelen van de nalatenschap. Let op voor een dergelijk verzoek ben je griffierechten verschuldigd. Wil je ook aanspraak maken op het erfdeel van de vermiste dan kan je bij de rechtbank het onderstaande verzoek doen.

Persoon wiens bestaan onzeker is

Wanneer aan een erfgenaam wiens bestaan onzeker is een erfdeel of een legaat opkomt, waartoe, indien hij niet in leven mocht zijn, anderen zouden gerechtigd zijn, verleent de rechtbank aan de overige erfgenamen op hun verzoek machtiging tot de uitoefening van het recht van erfgenaam of legatarisDe rechtbank kan zo nodig, openbare oproepingen bevelen en behoedmiddelen ten behoeve van de belanghebbenden voorschrijven. Indien na het verlenen van de machtiging mocht blijken, dat de vermiste op de dag van het openvallen der nalatenschap heeft bestaan, kan onder voorwaarden de teruggave van de in bezit gekomen goederen en van de vruchten worden gevorderd.

Vereffenaar

Een belanghebbende kan de rechtbank verzoeken om een vereffenaar te benoemen als een erfenis niet onder voorrecht van boedelbeschrijving is aanvaard en:

  • er geen erfgenamen zijn;
  • erfgenamen onvindbaar zijn;
  • er geen executeur is;
  • er wel erfgenamen bekend zijn maar die niks doen om de erfenis af te wikkelen.

De vereffenaar heeft dan het beheer over de nalatenschap en vertegenwoordigt de bekende en onbekende erfgenamen in en buiten rechte. Gedurende de vereffening is de vereffenaars gebonden aan een aantal wettelijke regels. Zo dienen hij eerst de bezittingen en de schulden te inventariseren (boedelbeschrijving). Vervolgens moet hij van de aanwezige bezittingen zo veel mogelijk de schulden moeten voldoen. Mocht er na betaling van alle schulden nog een gedeelte van de bezittingen resteren, dan kan dit onder de erfgenamen worden verdeeld. Een dergelijke verdeling van het restant onder de erfgenamen kan echter niet eerder plaatsvinden dan nadat de vereffening is geëindigd. De erfgenamen moeten dus wachten met de verdeling van de nalatenschap. Ook hier loop je weer tegen het probleem aan dat een van de erfgenamen ontbreekt of vermist is. In dat geval kan je een rechter verzoeken om een onzijdig persoon te benoemen.