Aandeel erfenis verbeurd aan andere erfgenaam
3 september 2015 Door: Peter Duijzend

Een erfenis met verzwegen buitenlandse tegoeden brengt een aantal dilemma’s met zich mee. Een erfgenaam die opzettelijk tot de erfenis behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verbeurt zijn aandeel in die erfenis aan de andere erfgenamen. In een omvangrijke nalatenschap had de zoon van de overledene kort voor haar overlijden een bedrag van € 643.497,- van een Zwitserse bankrekening overgemaakt naar een eigen Zwitserse bankrekening. De zoon had de transactie verzwegen voor zijn zus en ook na het overlijden van zijn moeder zweeg hij als het graf. Toen de zus later hoorde van deze grote overboeking, startte zij een gerechtelijke procedure. De zus claimde dat haar broer de overboeking had gedaan zonder toestemming van hun moeder en dat hij de overboeking had verzwegen. Om die redenen vroeg de dochter aan de rechter om toepassing van het artikel in de wet waardoor erfgenamen hun aandeel in verzwegen bestanddelen van een nalatenschap kwijtraken. Het Hof in Den Haag heeft de volgende vragen beantwoord:

  • heeft moeder in mei 2008 aan zoon een bedrag geschonken van € 643.497;
  • als er geen schenking heeft plaatsgevonden heeft de zoon de vordering van zijn moeder op hem van € 643.947,- opzettelijke aan de boedel onttrokken in de zin van artikel 3:194 lid 2 BW.

De zoon beschikte over een volmacht om te kunnen beschikken over de rekening van zijn moeder. Het feit dat zoon een volmacht had om over de rekening te kunnen beschikken geeft geen antwoord op de vraag of het bedrag van € 643.497,- door zijn moeder op 30 mei 2008 aan hem is geschonken. De zoon kon niet aantonen dat hij in opdracht heeft gehandeld van zijn moeder.  Van een schenking is dus niet gebleken aldus het Hof.

Verbeurd aandeel

Als de zoon opzettelijk het bedrag heeft verzwegen dat vervalt zijn aandeel aan zijn zus. Van opzet is sprake als de zoon wist dan wel behoorde te weten dat het onderhavige goed tot de nalatenschap behoorde. In casu betrof het goed de vordering op de zoon uit hoofde van onverschuldigde betaling. Omdat de zoon in de communicatie met zijn zus in eerste instantie niet over de overmaking heeft gesproken, vindt het Hof dat er sprake is van opzettelijk verzwijgen. De zoon raakt dus zijn aandeel kwijt aan zijn zus.

Bron: Rechtspraak.nl